مهدکودک

آنچه در مهد کودک مامیران شکل می گیرد:

محیطی آرام با احساس امنیت و تعلق

کارگاه های تخصصی  متنوع و تامین کلیه نیازهای آموزشی کودکان

یادگیری مهارت های ارتباطی، کار گروهی، مسئولیت پذیری و …

بهره گیری از مربیان توانمند و با انگیزه

توجه به ویژگی های روانشناختی تک تک کودکان

پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس و پرهیز از مقایسه

توجه و هماهنگی بین سه رکن اساسی پدر، مادر و مربی

آموزش غیر مستقیم زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

برنامه غذایی کامل و متنوع